​Episode Eight:  11/29/2017

​Episode One:  9/26/2017

Season Two

10/10/2018

SEASON TWO . . . .

​Episode Two:  10/13/2017

​​​Episode 14:  2/21/2018

​​​Episode 13:  1/24/2018

​​​Episode Nine:  12/13/2017

​​​Episode 11:  1/10/2018

​Episode Three:  10/25/2017

​Episode Seven:  11/22/2017

​Episode Eight:  12/06/2017

​Episode Five:  11/8/2017

​Episode Six:  11/15/2017

​Episode Four:  11/1/2017

​​​Episode Ten:  1/3/2018

​​​Episode 12:  1/17/2018

SEASON ONE . . . .